Gezamenlijk standpunt inzake De Vleespetitie

Gezamenlijk standpunt inzake De Vleespetitie Euro-Toques Internationaal.

Na intensief overleg zijn de besturen van Euro-Toques Nederland, Dutch Cuisine en Gastronomisch Gilde tot een eenduidig “Nederlands” standpunt gekomen aangaande de vleespetitie ingediend door Euro-Toques Internationaal.

Untitled

Aanleiding

Zoals bekend is Euro-Toques Nederland lid van Euro-Toques Internationaal (ETI). Tijdens het internationale overleg tussen de aangesloten landen heeft Euro-Toques Frankrijk een vleespetitie ingebracht met het verzoek dat alle aangesloten landen van ETI deze petitie ondersteunen en vervolgens laten agenderen bij het European Food Forum .

Alvorens als Euro-Toques Nederland een standpunt ten aanzien van deze vleespetitie in te nemen, heeft het bestuur besloten bij deze belangrijke standpuntbepaling ook de besturen van Gastronomisch Gilde en Dutch Cuisine te betrekken zodat het Nederlandse standpunt breed wordt gedragen.

Tijdens gezamenlijk overleg tussen Dutch Cuisine, Euro-Toques Nederland en Gastronomisch Gilde is na onderstaande overwegingen het volgende gezamenlijke standpunt ten aanzien van de Franse Vleespetitie ingenomen:

Overwegingen

In Nederland staat de intensieve veeteelt al geruime tijd ter discussie vanwege de grote, negatieve effecten van vleesproductie op het milieu. Het kweken van vlees is minder milieubelastend, omdat er minder dieren gefokt hoeven te worden waardoor er minder CO2-uitstoot is en deze dieren een beter leven hebben. Gezien de stijgende welvaart in de wereld en de daarmee gepaard gaande toenemende vraag naar voedsel, lijkt een dergelijke ontwikkeling onafwendbaar.

In Frankrijk, waar de vleespetitie geïnitieerd is, wordt geprotesteerd tegen het gebruik van kweekvlees en bepaalde vleesbenamingen voor alternatieve vlees vervangende producten.

Dit laatste protest heeft echter niet tot resultaat geleid en het Europees Parlement staat het gebruik van dergelijke namen zoals bijvoorbeeld “ Vega burger” toe.

Ten aanzien van de “vleesvervangers” willen de betrokken besturen een onderscheid maken tussen plantaardige (vlees)vervangers, veelal gemaakt van soja, granen en peulvruchten, en kweekvlees geproduceerd door het gebruik van dierlijke stamcellen.

Als culinaire professionals zijn wij van mening dat het consumeren van vlees (en vis) sowieso verminderd en vervangen dient te worden door plantaardige producten. Ons streven is op den duur te komen tot een menustructuur van 20% dierlijk en 80% plantaardig, waarbij dierlijk moet voldoen aan kwaliteitscriteria op het gebied van dierenwelzijn, fair price voor de boeren en het dient een bijdrage aan de vermindering stikstof en CO2-uitstoot te leveren.

De productie van plantaardige vervangers mag wat ons betreft niet ten koste gaan van de ontbossing van de aarde. Met de stijgende wereldpopulatie zal daarom gezocht moeten worden naar een goede mix van ambachtelijke landbouw en veeteelt aangevuld met een verantwoorde vleesproductie door middel van dierlijke stamcellen.

Uit onderzoek blijkt dat de productie van vlees door het gebruik van dierlijke stamcellen enerzijds milieuvriendelijk is en anderzijds, in verband met het ontbreken van de overdracht van ziektekiemen van dier op mens, komt het de gezondheid van de gehele wereldbevolking ten goede.

Gezamenlijk standpunt

In het kader van bovenstaande nemen we als gezamenlijke organisaties in de Gastronomie het volgende standpunt in:

  • We adviseren een gebalanceerd voedingspatroon met meer groenten en minder vlees in de na te streven verhouding 80/20%;
  • We ondersteunen alle initiatieven die zich beijveren om het stunten met “kiloknallers” tegen te gaan en ondersteunen diervriendelijke en daarmee kwaliteit verhogende productiemethoden in de vlees- en vissector;
  • We stimuleren de consument/gast om louter nog vlees van goede en verantwoorde afkomst te consumeren (traceerbaar) en zijn voorstander van de “Kop tot Staart” filosofie om zodoende een eerlijke prijs te garanderen voor de boeren en een totale verwaarding van het geslachte dier te garanderen;
  • We zijn daarmee voorstander van een circulaire economie zoals voorgesteld binnen de Farm to Fork (F2F) strategie van het Europees Parlement (Green Deal) om zodoende de import van gewassen die bestemd zijn voor veevoer te reduceren;
  • We staan positief afwachtend ten aanzien van de verdere ontwikkeling en productie van de milieuvriendelijke productie van vlees middels het gebruik van dierlijke stamcellen;
  • Derhalve kunnen we de vleespetitie van Euro-Toques France niet afwijzen noch ondersteunen en pleiten we voor een genuanceerd wereldomvattend voedselbeleid dat rekening houdt met nieuwe ontwikkelingen, milieu en gezondheid.
  • De gezamenlijke organisaties in de Gastronomie zijn echter, net als Euro-Toques France, tegen vleesvervangers omdat deze de cultuur van het eten niet veranderen en vaak ongewenste ingrediënten en additieven bevatten. In de toekomst zullen groenten in de hoofdrol moeten komen en kan kweekvlees een goed alternatief bieden voor diegene die een toch betaalbaar stukje vlees wensen.

Delen